Na een zeer succesvol anderhalf jaar heeft het voltallig bestuur van Stichting Erfrechtloket Nederland helaas moeten besluiten om de werkzaamheden voor de Stichting te beëindigen.

 De consequentie hiervan is dat de Stichting ophoudt te bestaan per 1 oktober 2022.

 Wij willen u allen hartelijk bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en wij hopen u in de toekomst te mogen ontvangen bij één van onze presentaties (via www.erfrechtinfo.com) waar wij u kosteloos van informatie en advies zullen voorzien.

 

Mr. Neill E.D. Buijze

Mr. Fleur W. Rietbergen

Ellen Joan Padt

Erfrecht

Van testament tot nalatenschap

Huwelijksvermogensrecht

Van trouwen tot scheiden

Familierecht

Van (uit)lenen tot schenken

Erfrecht

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een verklaring van een notaris, waarin de notaris heeft vastgesteld wie de erfgenamen zijn van een overledene en wie er (eventueel als gevolmachtigde of als executeur) over de nalatenschap mag beschikken. In een verklaring van executele is vastgelegd wie er tot executeur benoemd is en welke bevoegdheden deze executeur heeft. Een verklaring van erfrecht en/of executele dient te worden opgesteld om de nalatenschap van een overledene te kunnen afwikkelen en bijvoorbeeld de gelden bij de bank(en) te kunnen opvragen of om een woning te kunnen verkopen.

WAT IS ER NODIG VOOR EEN VERKLARING VAN ERFRECHT
Om een verklaring van erfrecht te kunnen opstellen heeft de notaris een aantal zaken nodig, zoals:

 • het/de geldende testament(en) als uit onderzoek bij het Centraal Testamenten Register (CTR) blijkt dat de overledene uiterste wilsbeschikkingen heeft gemaakt;
 • de resultaten van het door de notaris bij de gemeentelijke basisadministratie uit te voeren afstammelingenonderzoek. De notaris is hierbij afhankelijk van de gemeente en u dient er rekening mee te houden dat dit enige weken in beslag kan nemen; 
 • schriftelijke verklaringen van de erfgenamen omtrent de wijze van aanvaarding van de nalatenschap.

WIJZE VAN AANVAARDEN
Als erfgenaam heeft u in principe drie manieren om met de nalatenschap om te gaan, die wij hieronder zullen toelichten.

1. Zuiver aanvaarden
U kunt de nalatenschap aanvaarden. Hiermee aanvaardt u zowel de bezittingen als de schulden van de nalatenschap. Indien er meer schulden dan bezittingen zijn, bent u met uw eigen vermogen aansprakelijk voor deze schulden. Dit geldt niet alleen voor de reeds bestaande schulden, maar ook voor de schulden die pas later bekend worden. De notaris maakt voor u een verklaring van zuivere aanvaarding, die u op het notariskantoor (of ten overstaan van een notaris bij u in de buurt die uw identiteit kan vaststellen middels een ‘legalisatieverklaring’) dient te ondertekenen.

2. Verwerpen
U kunt de nalatenschap verwerpen. U bent dan géén erfgenaam. Door de verwerping kunt u geen aanspraak meer maken op de nalatenschap, ook niet als later blijkt dat de nalatenschap een positief saldo heeft. (De kinderen van de verwerper erven overigens vaak in de plaats van de verwerper). Om te verwerpen moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank. De kosten hiervan komen voor uw eigen rekening. Om te kunnen verwerpen mag u zich niet als erfgenaam gedragen hebben. Als u bijvoorbeeld al spullen uit de woning heeft meegenomen, heeft u zich als erfgenaam gedragen en kunt u niet meer verwerpen.

3. Beneficiair aanvaarden
U kunt de nalatenschap tenslotte ook aanvaarden onder het voorbehoud dat er een positief saldo is. Dan bent u niet met uw eigen vermogen aansprakelijk voor een negatief saldo van de nalatenschap. Ook hier geldt dat u zich niet als erfgenaam gedragen mag hebben. Het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap brengt vrij hoge kosten met zich mee. Aan de afwikkeling van een beneficiair aanvaarde nalatenschap zijn namelijk een aantal formaliteiten verbonden, zoals:

 • het afleggen van een verklaring bij de rechtbank;
 • het op formele wijze afwikkelen van de nalatenschap door de erfgenamen, die als vereffenaar optreden;
 • het plaatsen van een advertentie in een dagblad om onbekende schuldeisers op te roepen;
 • het opmaken van een boedelbeschrijving.

Na indiening van de boedelbeschrijving kan de rechter bepalen dat verdere formaliteiten in acht moeten worden genomen. Het niet in acht nemen van de formaliteiten kan ertoe leiden dat men toch volledig aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden.

Executeur

Een executeur is een persoon die een nalatenschap afwikkelt voor de erfgenamen. Een executeur wordt benoemd in een testament. De taken van een executeur kunnen per executeur sterk verschillen.

DE WET KENT DRIE SOORTEN EXECUTEURS 

1. Uitvaart executeur
Zoals de naam het al zegt heeft deze executeur als enige taak om de uitvaart te regelen.

2. Beheer executeur
Een executeur met beheer bevoegdheden mag vorderingen innen, schulden betalen, abonnementen opzeggen en mag slechts alles klaarmaken voor de verdeling. Hij mag niet beschikken over de gelden, geen rekeningen opheffen en geen verdeling maken.

3. Executeur afwikkelingsbewindvoerder
Een afwikkelingsbewindvoerder heeft alle bevoegdheden die de beheer executeur ook heeft en daarnaast ook alle beschikkingsbevoegdheden.

Een executeur is de spin in het web, de persoon die alles regelt van A tot Z. De erfgenamen zijn niet bevoegd om ook maar iets te doen vanaf het moment van overlijden tot aan het moment dat de executeur klaar is met zijn werkzaamheden.

IEDEREEN KAN TOT EXECUTEUR WORDEN BENOEMD  Het aanvaarden van de executeursbenoeming is ‘vormvrij’, hoeft dus niet via een akte of een ander soort document te gebeuren. Echter in de praktijk stellen banken en andere financiële instanties (toch) andere eisen. Zij wensen een verklaring van erfrecht/verklaring van executele. Dus een dure akte die feitelijk vaststelt wat rechtens via het testament al is geregeld. Totdat deze documenten klaar zijn (hetgeen enkele weken tot maanden kan duren) kunt u helemaal niets als executeur en blokkeert de bank zelfs gewoon de rekeningen!

Om dit te voorkomen adviseren wij u om eerst contact met ons op te nemen. Vaak is het mogelijk om er eenvoudig voor te zorgen dat een verklaring van erfrecht/verklaring van executele niet nodig is.

Het voordeel hiervan is dat de bank niet alles blokkeert en dat u geen dure akte hoeft te laten opstellen.

Testament

In een testament bepaalt u wat u nalaat en aan wie. Ook bepaalt u hierin hoe de nalatenschap wordt afgehandeld. Een testament is een uiterste wilsverklaring die wordt opgesteld bij de notaris.

Indien u geen testament opstelt, is de Nederlandse wet van toepassing. U heeft dan zelf helemaal geen inspraak in wie er van u erft.

Naast het benoemen van erfgenamen kunnen er veel andere dingen worden opgenomen in een testament. Denk bijvoorbeeld aan:

 • (erf)belasting besparen
 • de stiefkinderen betrekken
 • een executeur benoemen
 • de ‘koude kant’ uitsluiten
 • voogdij
 • testamentair bewind
 • iets nalaten aan de kleinkinderen
 • een kind of de partner onterven
 • een goed doel opnemen
 • de partner waarmee u samenwoont erfgenaam maken
Levenstestament

In een levenstestament laat u niets aan het toeval over. Er kunnen omstandigheden zijn dat u zelf, tijdelijk of permanent, geen beslissingen (meer) kunt nemen. Denk aan een langdurig of regelmatig verblijf in het buitenland, een opname in een revalidatiecentrum, een hersenbloeding of als dementie optreedt. U wijst nu u nog wilsbekwaam bent alvast iemand aan, die namens u belangrijke beslissingen mag nemen. Bij beslissingen op financieel gebied maar ook op medisch gebied kan deze aangewezen persoon u vertegenwoordigen. U kunt voor verschillende taken natuurlijk ook weer andere personen aanwijzen.

MAATWERK
Het samenstellen van een levenstestament is echt maatwerk. Ieder mens heeft immers weer andere persoonlijke voorkeuren en wensen. Het is belangrijk dat een levenstestament weloverwogen tot stand komt. Wij bieden via Erfrechtinfo hulp aan bij het zorgvuldig samenstellen van deze belangrijke akte.

WLZ (Wet Langdurige Zor​g)
Door precies de juiste dingen op te nemen in een levenstestament, kunt u er voor zorgen dat uw spaargeld te zijner tijd niet naar de zorginstelling/overheid gaat maar alvast bij leven, dus ‘met warme hand’ naar uw kinderen/erfgenamen over kan gaan. Als u dus niet uw huis wilt ‘opeten’…

VOLMACHT VERSUS LEVENSTESTAMENT
Een gewone volmacht is iets anders dan de notariële volmacht in een levenstestament. U heeft misschien van een dierbare een bancaire volmacht gekregen zodat u het financieel beheer voor deze persoon kunt voeren. Echter: het is vaak niet bekend dat àls deze persoon wilsonbekwaam is geworden, deze volmacht dan niet meer gebruikt mag worden. Terwijl de volmacht dan juist gewenst is. Een gewone volmacht staat bovendien niet ingeschreven in het Centraal Levens Testament Register (CLTR) en de gewone volmacht wordt niet door alle banken, overheidsinstellingen etcetera erkend en/of geaccepteerd. Ook staat er niets in opgenomen over medische zaken. De overheid heeft in overleg met partijen als banken, verzekeringsmaatschappijen, notarissen etcetera medio 2010 het levenstestament in het leven geroepen om dergelijke belangrijke zaken te ondervangen.

DRIE ONDERDELEN
Het levenstestament bestaat uit drie onderdelen:

1. Algehele notariële volmacht

2. Medische volmacht 

3. Wilsverklaringen

U wordt de volmachtgever en degene die u aanwijst als beslissingsbevoegde is de volmachtnemer.

BEPERKINGEN
Het is mogelijk om verschillende beperkingen op te nemen om het risico op fraude te verkleinen en u bepaalt uiteraard zelf wanneer precies de volmacht in mag gaan.

Erfbelasting besparen

ZÒNDER TESTAMENT: (VEEL TE) VEEL BELASTING BETALEN
Wat veel mensen niet beseffen is het feit dat EN bij het overlijden van de eerste partner EN bij het overlijden van de tweede partner erfbelasting moet worden betaald. Ja u leest het goed: wanneer de eerste ouder overlijdt, dient deze ouder over de erfdelen van de kinderen direct af te rekenen bij de Belastingdienst, dit betreft de erfbelasting over de kindsdelen. De kinderen ontvangen de erfenis echter nog niet maar moeten wachten tot de langstlevende overlijdt. De langstlevende mag echter alles opmaken en heeft misschien dus voor niets erfbelasting betaald…

MÈT TESTAMENT: VEEL BELASTING BESPAREN
Erfrechtinfo kan voor u een testament opstellen, waarin het belasting betalen bij het overlijden van de eerste ouder kan worden voorkomen. Het moeten betalen van vaak tienduizenden tot honderd duizenden euro’s aan belasting kan echt worden voorkomen. Uiteraard is dit afhankelijk van de hoogte en de samenstelling van het vermogen, de gezinssituatie etcetera.

VERMOGEN
Heeft u een vermogen van € 175.000 of meer => Hiermee wordt ook bedoeld: uw eigen woning, beleggingsportefeuille, uw auto, getaxeerde objecten, uw boot enzovoorts.
Wenst u alles perfect te regelen voor uw partner en voor de kinderen?
Alvast vermogen overhevelen naar de kinderen?

LAAT U ALSTUBLIEFT GOED INFORMEREN
Onze vakspecialisten staan voor u klaar!

Huwelijksvermogenrecht

Huwelijksvoorwaarden

Indien u niet wenst te trouwen op de manier die de wet sinds 2018 heeft bedacht, dan heeft u huwelijksvoorwaarden nodig.

Redenen om huwelijksvoorwaarden op te maken zijn er genoeg. bijvoorbeeld indien u:

1. Geen aansprakelijkheid wenst voor de schulden van uw partner

2. Geen deel wenst te nemen aan een faillissement

3. Niet teveel erfbelasting wenst te betalen

Huwelijksvoorwaarden kunnen op maat worden gemaakt, waardoor er veel erfbelasting kan worden bespaard,

Let op: een overlijdensrisico verzekering kan ervoor zorgen dat er veel belasting moet worden betaald!

Huwelijksvoorwaarden kunnen ervoor zorgen dat de overlijdensrisicoverzekering onbelast blijft en dat er veel minder erfbelasting zal worden geheven.

Ook indien u in volledige gemeenschap van goederen wenst te trouwen dient dit sinds 2018 te gebeuren door het opmaken van huwelijksvoorwaarden.

Beperkte gemeenschap van goederen

Sinds 1 januari 2018 is de wettelijke regeling iets gewijzigd:                                                                                  Al hetgeen dat iemand privé had vóór het huwelijk blijft ook tijdens het huwelijk privé. Uiteraard houdt dit in dat alles dat tijdens het huwelijk wordt gekocht gezamenlijk bezit is. Ook wanneer er schulden worden gemaakt zijn deze schulden van de echtgenoten samen.

ERFENISSEN/SCHENKINGEN
Tegenwoordig vallen goederen die men heeft gekregen uit een erfenis of schenking automatisch niet meer in de gemeenschap. Deze goederen blijven dus privé. Let op: u dient hiervan wel een goede administratie bij te houden! Doet u dit niet dan loopt u het gevaar dat deze goederen bij een echtscheiding alsnog tot de gemeenschap gaan behoren en u deze goederen alsnog 50/50 moet gaan delen met uw ex-partner.

DE ONDERNEMING
Ook is het van belang om te kijken naar de onderneming. Er dient namelijk een redelijke vergoeding voor kennis, vaardigheden en arbeid door de onderneming aan de gemeenschap te worden vergoed. Dit kan heel vervelende gevolgen hebben voor de continuïteit van de onderneming. Maar uiteraard hebben we ook nog steeds het gevaar voor faillissement of de bestuursaansprakelijkheid die op beide partners kan worden verhaald.

INKOMEN
In het nieuwe stelsel is het inkomen van de echtgenoten gezamenlijk bezit. Uiteraard wordt het salaris gestort op een privérekening, maar ook deze rekening valt in de gemeenschap.

LEVENS- EN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERINGEN
Premies van levens- en overlijdensrisicoverzekeringen zijn niet uitgezonderd van de kosten van de huishouding. Dit heeft tot gevolg dat deze mogelijk alsnog worden belast met erfbelasting. Een groot nadeel van dit systeem.

FINAAL VERREKENBEDING
Door het aanwezig zijn van privé goederen en het afwezig zijn van een ‘finaal verrekenbeding bij overlijden‘ bestaat de kans dat er meer erfbelasting wordt geheven bij het overlijden.

Al met al een complex onderwerp en altijd maatwerk.

Omzetten huwelijksvoorwaarden

Het omzetten of opheffen van huwelijksvoorwaarden gebeurt wanneer men een bepaalde leeftijd heeft bereikt en een vermogen heeft dat zo voordelig mogelijk moet worden overgedragen aan de partner en de kinderen bij het overlijden.

LET OP: Ook het starten van een onderneming is reden om huwelijksvoorwaarden op te stellen of juist om te zetten!

Een probleem in dit geval kan het schenkingsrecht zijn. Of er een schenking zit in de omzetting of de opheffing is per geval verschillend en dient per persoon te worden bezien.

Laat u goed informeren. Wij kunnen u hiermee uiteraard van dienst zijn.

Ouderschapsplan

Sinds 2009 stelt de wet als verplichting dat wanneer men uit elkaar gaat en er minderjarige kinderen zijn er een ouderschapsplan moet worden opgemaakt.

Het maakt daarbij niet uit of je getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of dat jullie samenwonen. In dit plan zijn alle afspraken over de zorg en opvoeding, bezoekregeling en kinderalimentatie opgenomen.

Een ouderschapsplan biedt duidelijkheid en rust.

WAT STAAT ER IN EEN OUDERSCHAPSPLAN:

1. De verdeling van de kosten van zorg- en opvoedtaken (kinderalimentatie)

2. De wijze waarop de omgang is geregeld (jullie kind heeft recht op omgang met beide ouders)

3. Hoe informatieoverdracht over de ontwikkeling van jullie kind

4. Hoe jullie elkaar informeren en hoe je overlegt over belangrijke zaken

Laat u alstublieft goed informeren hierover. Wij kunnen u hiermee uiteraard van dienst zijn.

Familierecht

Samenwonen

Wanneer men gaat samenwonen of een huis koopt wordt al vaak direct geadviseerd een samenlevingsovereenkomst te maken.

WAT IS EEN SAMENLEVINGSOVEREENKOMST                                                                                                          Een samenlevingsovereenkomst is een overeenkomst tussen twee personen, waarin wordt afgesproken hoe bijvoorbeeld de kosten van de huishouding worden gedeeld, hoe de administratie wordt gedaan en nog veel meer.

Belangrijker is dat door het opmaken van deze samenlevingsovereenkomst de personen als partners worden gezien door de belastingdienst en dus ook dezelfde vrijstellingen krijgen die gehuwde partners hebben voor bijvoorbeeld de erfbelasting en de inkomstenbelasting.

Denk ook aan voordelen voor wat betreft het nabestaandenpensioen en bij de situatie dat de gezamenlijke woning moet worden overgedragen bij het overlijden van de eerste partner.

Goede informatie vooraf is erg belangrijk en ieders situatie is anders, het is altijd MAATWERK.

Beëindiging samenlevingsovereenkomst

Zoals in de meeste samenlevingsovereenkomsten is opgenomen hoeft er geen feitelijke handeling via een advocaat of rechtbank te lopen.

Een samenlevingsovereenkomst wordt automatisch beëindigd wanneer u bijvoorbeeld niet meer staat ingeschreven op hetzelfde adres, of wanneer u met elkaar afspreekt niet meer samenwonend te zijn.

Ook door een overlijden of een huwelijk eindigt de samenlevingsovereenkomst.

Heeft u vragen? Stel ze gerust, wij informeren u graag hierover!

Schenken

Schenken op Papier is ideaal om erfbelasting te besparen maar laat u goed informeren, want er zitten echt wel wat haken en ogen aan.

Het is echt helemaal afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

‘STEENRIJK’
Het schenken van geld, van vermogen, kan op verschillende manieren. Als uw vermogen op een bankrekening staat, dan kunt u het gewenste geldbedrag relatief makkelijk overmaken. De ontvanger dient wel schenkbelasting te betalen over het meerdere van het door de wet vrijgestelde bedrag.

De belasting vrijstellingen liggen tussen de € 2.274 en € 106.671

Het kan ook zijn dat u uw geld toch liever op uw bankrekening wilt laten staan, bijvoorbeeld voor onverwachte toekomstige kosten of uitgaven.
Of: misschien zit uw vermogen in uw huis, in de stenen, u bent zogezegd “steenrijk”. Dan heeft u een mooie optie: schenken op papier

ERFBELASTING BESPAREN
Wanneer u wenst te gaan schenken om erfbelasting te besparen wordt er vaak gebruik gemaakt van een schenking op papier.

SCHENKEN OP PAPIER
Als u gaat schenken op papier, blijft het geschonken bedrag wel gewoon bij de schenker. Het geschonken bedrag staat dus gewoon op uw bankrekening, of het zit ‘in de stenen’, en u mag het ook gewoon spenderen. De schenking op papier is eigenlijk niets meer dan een belofte, dat wanneer de schenker overlijdt de kinderen een bedrag tegoed hebben. Dit bedrag wordt dan niet meer belast met erfbelasting. Even voor de duidelijkheid: Indien bijna al uw vermogen in een woning zit, kan er dus ook geschonken worden. U hoeft dus niet te kunnen beschikken over deze gelden.

NOTARIËLE AKTE
Een schenking op papier betreft een notariële akte.
U maakt bij elke schenking kosten voor de door de notaris op te stellen akte.

6% RENTE
De wetgever heeft verder bepaald, dat over het bedrag wat wordt geschonken, maar liefst 6% rente dient te worden voldaan aan de begiftigde(n). De hoogte van deze rente is niet onderhandelbaar. Het bedrag van 6% per jaar dient feitelijk te worden overgeboekt naar de begiftigde(n).

Even een rekenvoorbeeld:
Het bedrag dat jaarlijks belastingvrij aan een kind mag worden geschonken ligt in 2022 op € 5.677
Zou er nu vijf jaar lang geschonken worden aan twee kinderen, dan krijgen zij uit de nalatenschap
samen in totaal € 56.770 belastingvrij uitgekeerd bij het overlijden van de langstlevende ouder.
Over dit bedrag zou anders in het hoogste tarief: 20% aan erfbelasting worden geheven.
De besparing door deze schenking op papier is dus maar liefst € 11.354 per persoon.

SCHENKEN EN DE WLZ
In verband met de Wet Langdurige Zorg is de schenking op papier echt een uitkomst. Over de geldbedragen die op papier worden geschonken kan namelijk worden bepaald, dat deze niet onder de reikwijdte vallen van de Wet Langdurige Zorg. Wanneer de langstlevende ouder dus naar een verzorgingshuis/verpleegtehuis gaat, kan worden voorkomen dat er een (te) hoge bijdrage moet worden betaald.

Schenken en de inkomstenbelasting

‘SCHULD’
Door het schenken op papier blijft het vermogen bij de schenker (nogmaals: en kan hier gewoon alles mee doen). Voor de inkomstenbelasting echter is dit bedrag feitelijk weggegeven en weer terug geleend, waardoor er een schuld is ontstaan. Over deze “schuld” moet een rentevergoeding worden voldaan. Voor de schenker (doorgaans de persoon met het meeste vermogen) wordt het geschonken bedrag op papier niet meegeteld als vermogen in box 3. Daarnaast moet de schenker jaarlijks een bedrag aan rente betalen (6%), welk bedrag ook weer uit het vermogen van de schenker gaat en waarover dus ook geen belasting wordt betaald.

NADELEN
Een nadeel voor de inkomstenbelasting kan zijn, dat het geschonken vermogen bij de kinderen wordt belast, maar wanneer zij nog niet veel vermogen hebben zal het bij hen ook vallen binnen de vrijstelling (2022:        € 50.000). Wanneer de kinderen zelf al wel (meer) vermogen hebben kan dit alsnog een mooi voordeel opleveren, omdat zij volledig worden gecompenseerd door de 6% rentevergoeding.

BOX 3 GAAT VERANDEREN
Weet u wat de verandering in Box 3 voor u en uw situatie betekent?

Wij bieden u kosteloos informatie en indien gewenst via Erfrechtinfo ook de maatwerk oplossingen.

Geldlening

Indien men geld of goederen uitleent dient er een vaak een geldleningsovereenkomst te worden opgemaakt.

Op internet is hierover veel te vinden, maar vaak worden enkele essentiële onderdelen vergeten. Wanneer de tegenpartij u niet terugbetaalt heeft u een (groot) probleem met de eventuele juridische afdwinging hiervan.

Laat u goed hierover inlichten. U bent bij ons op het juiste adres hiervoor.

Contactformulier

Heeft u een vraag, wilt u een lezing bijwonen
of wenst u een afspraak in te plannen voor een vrijblijvend gesprek?

U ontvangt binnen 24 uur van ons een reactie (check uw spam en ongewenste mail box)

Of bel ons, dan heeft u nòg sneller antwoord op uw vraag: 085 – 0 60 10 70

Contact

Stichting Erfrechtloket Nederland

085 – 0 60 10 70
info@erfrechtloketnl.nl

KVK 82188467

Stichting Erfrechtloket Nederland is mogelijk gemaakt door Erfrechtinfo:Een begrip op ’t gebied van Erfrecht’ www.erfrechtinfo.com